راهنمای سایز

USدور سینهدور کمر
XXXS · ۰۳۱¾۲۳½
XXS · ۲۳۲¼۲۴½
XS · ۴۳۴۲۶
S · ۶۳۶¼۲۸¼
M · ۸۳۸½۳۰¾
L · ۱۰۴۱۳۳½
XL · ۱۲۴۲½۳۵½
USدور سینهدور کمر
۱۳۱½۲۳½
۲۳۲¼۲۴½
۴۳۴۲۶
۶۳۵½۲۷½
۸۳۷۳۰
۱۰۳۸½۳۰¾
۱۲۴۰¼۳۲¾
۱۴۴۱¾۳۴½
۱۶۴۳¾۳۶½

جدول معادل سازی سایزها

USEURUKMEX
XXXS · ۰XXS۴EECH
XXS · ۲XS۶ECH
XS · ۴S۸CH
S · ۶M۱۰M
M· ۸L۱۲G
L · ۱۰XL۱۴EG
XL · ۱۲XXL۱۶EEG
USEURUKMEXITRU
۱۳۲۴۰۳۶۳۸
۲۳۴۶۱۳۸۴۰
۴۳۶۸۳۴۰۴۲
۶۳۸۱۰۵۴۲۴۴
۸۴۰۱۲۷۴۴۴۶
۱۰۴۲۱۴۹۴۶۴۸
۱۲۴۴۱۶۱۱۴۸۵۰
۱۴۴۶۱۸۱۳۵۰۵۲
۱۶۴۸۲۰۱۵۵۲۵۴
اگر سایز شما میان دو سایز مختلف است، ما سایز بزرگتر را پیشنهاد می کنیم.