راهنمای سایز

USدور سینهدور کمر
XXXS · ۰۳۱¾۲۳½
XXS · ۲۳۲¼۲۴½
XS · ۴۳۴۲۶
S · ۶۳۶¼۲۸¼
M · ۸۳۸½۳۰¾
L · ۱۰۴۱۳۳½
XL · ۱۲۴۲½۳۵½
USدور سینهدور کمر
۱۳۱½۲۳½
۲۳۲¼۲۴½
۴۳۴۲۶
۶۳۵½۲۷½
۸۳۷۳۰
۱۰۳۸½۳۰¾
۱۲۴۰¼۳۲¾
۱۴۴۱¾۳۴½
۱۶۴۳¾۳۶½

جدول معادل سازی سایزها

USEURUKMEX
XXXS · ۰XXS4EECH
XXS · ۲XS6ECH
XS · ۴S8CH
S · ۶M10M
M· ۸L12G
L · ۱۰XL14EG
XL · ۱۲XXL16EEG
USEURUKMEXITRU
132403638
234613840
436834042
6381054244
8401274446
10421494648
124416114850
144618135052
164820155254
اگر سایز شما میان دو سایز مختلف است، ما سایز بزرگتر را پیشنهاد می کنیم.